Regulamin eKonferencji organizowanych przez
Asseco Data Systems

Regulamin uczestnictwa w eKonferencji realizowanej w serwisie internetowym TransmisjeOnline.pl

§ 1
Zasady ogólne

 1. Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, +48 58 550 95 00, www.assecods.pl, e-mail: kontakt@assecods.pl, NIP: 517-035-94-58, REGON: 180853177, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000421310. Kapitał zakładowy w wysokości 120.002.940,00 PLN wpłacony w całości.
 2. Dostawca: Transmisje Online z o.o., ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, numer NIP: 701-011-70-55, KRS: 00000302067
 3. eKonferencja – Wydarzenie organizowane przez Asseco Data Systems przy użyciu Serwisu internetowego, na które zaproszony został Uczestnik.
 4. Organizator – Asseco Data Systems S.A.
 5. Partner – firmy zewnętrzne, które wspierają organizację eKonferencji. Posiadają prawo do dystrybucji materiałów reklamowych wśród Uczestników i ich prezentacji zarówno podczas trwania eKonferencji jak i w komunikacji z nią związanej. Posiadają prawo do przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie wymaganym do wypełnienia ich roli w eKonferencji.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin eKonferencji.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1.
 8. System Rejestracji/Serwis internetowy (zwany dalej Systemem) – aplikacja internetowa udostępniona poprzez Dostawcę pod adresem: transmisjeonline.pl/ umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na eKonferencję organizowaną w Systemie Dostawcy.
 9.  Uczestnik – Każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na eKonferencję. Zaproszony gość, osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na eKonferencję w dniu wydarzenia.
 10. Prelegent – Uczestnik aktywnie uczestniczący w eKonferencji z prawem do transmitowania dźwięku i wideo poprzez mikrofon i udostępniania obrazu z kamery lub obrazu swojego komputera.

§ 2
Informacje dodatkowe.

 1. Udział w eKonferencji będzie możliwy tylko i wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Oficjalny system obsługi eKonferencji znajduje się pod adresem: https://html.transmisjeonline.pl/nowoczesnenarzedziapaperless
 2. Przebieg eKonferencji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmuje w szczególności:
  1. transmisję przebiegu eKonferencji w czasie rzeczywistym;
  2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Uczestnicy za pomocą moderowanego czatu mogą zadawać pytania;
  3. przesyłanie materiałów związanych z eKonferencją przez Organizatora oraz Partnera za pomocą poczty elektronicznej do uczestników;
 3. Za pośrednictwem Systemu Rejestracji będą przez Organizatora przetwarzane – zbierane i przechowywane dane Uczestnika związane z rejestracją i uczestnictwem w eKonferencji takie jak: imię, nazwisko, nazwa i adres pracodawcy, adres e-mail, a w stosunku do Prelegenta ponadto dane takie jak: tytuł naukowy, stanowisko, głos, wizerunek oraz inne udostępnione przez Prelegenta.
 4. Uczestnicy eKonferencji zgadzają się na wykorzystanie zebranych danych, o których mowa powyżej w trakcie przebiegu eKonferencji, zarówno przez Organizatora jak i Partnera w szczególności udostępnienia pozostałym Uczestnikom imienia i nazwiska podczas moderowanego czatu.
 5. Zarówno Organizator i Partner podczas trwania eKonferencji i po jej zakończeniu przez czas wymagany z punktu widzenia celu eKonferencji mogą za pomocą komunikacji elektronicznej wysłać do Uczestnika odpowiedzi na wystosowane przez Uczestnika pytania.
 6. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu Rejestracji nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarki, Google Chrome lub FireFox do bezproblemowego odbioru transmisji. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Link do polityki prywatności:

Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w eKonferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

§ 3
Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w eKonferencji jest rejestracja uczestnictwa w eKonferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, do którego link za pomocą email został przesłany do Uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów lub programu, z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Liczba miejsc udziału w eKonferencji jest ograniczona.
 4. Zaproszenie jest ważne dla jednej osoby.
 5. O udziale w eKonferencji decyduje pierwszeństwo zalogowania się.
 6. Uczestnictwo w eKonferencji jest nieodpłatne.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zarejestrowanego uczestnika z powodu braku miejsc lub gdy rejestracja została wprowadzona do Systemu po terminie rejestracji tj. 18.06.2020 r. po godzinie 10:00.

§ 4
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestnika podane w trakcie rejestracji na eKonferencję przetwarzane przez Organizatora są w celu przeprowadzenia eKonferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników.
 3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę:
  1. Na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia eKonferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Na kontakt za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. poczty elektronicznej w celu przesłania informacji (w tym informacji handlowych) dotyczących Organizatora i Partnera w szczególności przedstawionych w trakcie eKonferencji:
   1.  przez Prelegentów biorących udział w eKonferencji w celu i zakresie wymaganym do wypełnienia ich roli w eKonferencji.
   2. przez Partnerów eKonferencji w celu i zakresie wymaganym do wypełnienia ich roli w eKonferencji w tym w ramach czynności przygotowawczych do przeprowadzenia eKonferencji oraz podsumowania eKonferencji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w eKonferencji. Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje w tym dane osobowe są zabezpieczane adekwatnie do poziomu ryzyka jakie generują.

§ 5
Prawa własności intelektualnej

 1. Prelegent oraz Partner oświadcza, że:
  1. Posiada prawa własności intelektualnej w tym prawo do udostępnienia treści prezentowanych podczas eKonferencji (dalej zwanych materiałami).
  2. Materiały nie naruszają niczyich praw ani nie są sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami.
  3. Zezwala Organizatorowi na utrwalanie i dalsze rozpowszechnianie Materiałów wg. uznania Organizatora – w szczególności przez nieodpłatne przekazywanie plików audio, wideo i foto.
  4. Zobowiązuje się do nieujawniania informacji o Uczestnikach, o ile Organizator na to nie zezwoli.
 2. Wszelkie odmienne ustalenia dotyczące zakresu objętego powyższym paragrafem muszą być ustalane z Organizatorem w formie pisemnej, w odrębnej umowie.
 3. Postanowienia powyższe stosuje się również do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na eKonferencję celem powiadamiania Uczestników eKonferencji m.in. o zmianach programu eKonferencji lub jej Regulaminu.
 2. Uczestnik eKonferencji potwierdza w Systemie, iż zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego stosowania.
 3. W trakcie eKonferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu eKonferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w eKonferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca eKonferencji lub samodzielnego zablokowania mu dostępu do systemu a tym samym ograniczenia możliwości uczestniczenia w eKonferencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
  1. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na eKonferencję, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami otrzymanymi na adres email podany przy rejestracji.
  2. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres: e-konferencje@asseco.pl.
  3. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
  4. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.06.2020 r.

Klauzula informacyjna

eKonferencji zorganizowanej w dniu 18.06.2020, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej tj. platformy internetowej transmisjeonline.pl

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia (dalej: administrator). Inspektorem ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. jest Pan Janusz Jankowski, adres korespondencyjny: Asseco Data Systems S.A. Biuro w Łodzi, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź, adres e-mail: iod@assecods.pl, tel.: +48 42 675 63 60

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadnione interesy administratora:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  • celu rejestracji,
  • uczestnictwa w eKonferencji,

a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora –

  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w eKonferencji.

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu, jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  2. osobom upoważnionym przez administratora,
  3. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:
   1. podwykonawcom,
   2. partnerom,
   3. dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,
  4. podmiotom Grupy Asseco – https://pl.asseco.com/o-asseco/grupa-kapitalowa/

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

Prawa osoby, której dane dotyczą:

 1. Przysługuje Pani/Panu:
  ‒ prawo dostępu do Pani/Pana danych,
  ‒ prawo do sprostowania Pani/Pana danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  ‒ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  ‒ prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.
 3. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Profilowanie:

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.